nothingpersonaluk:

Ming Xi, Xiao Wen & Wang Xiao for Lane Crawford’s Fall 2012 Campaign by Nick Knight

nothingpersonaluk:

Ming Xi, Xiao Wen & Wang Xiao for Lane Crawford’s Fall 2012 Campaign by Nick Knight